söndag 27 februari 2011

Den enes bröd - den andres död? Eller ..

.. "BYRÅKRATI, en felfri metod att omvandla energi till ingenting."

Vi väljer människor som ska styra vårt land, fatta beslut och lagar, som ska forma ett skyddsnät som vi kan landa i när livet tar en oväntad vändning, och se till att samhället fungerar i förhållande till våra tillgångar, behov och omvärlden.

För att kunna göra det anställer våra folkvalda människor som kan utreda vilka behov som finns och de i sin tur anställer andra som tillhandahåller och bearbetar det material som ger dem möjlighet att sammanställa det underlag som sedan bearbetas av dem som framställer det som ligger till grunden för de beslut som fattas av våra folkvalda.

"Om en statlig utredning hade arbetat på hästen, skulle man ha fått den första hästen som kunde böja knäleden i alla riktningar. Det enda problemet är att den inte hade kunnat stå upp" .. är ett passande citat i sammanhanget.

När lagen eller beslutet väl är fattat behövs det en Organisation som verkställer det, vilket betyder att ett större antal människor anställs för det ändamålet samt ett minst lita stort antal som kan administrera det hela. Dessutom så måste det anställas människor som kan leda de tidigare anställda och andra som anställs för att tolka de lagar och beslut som Organisationen ska verka för att de genomförs samt se till att det utformas Vägledningar och Instruktioner som kan delas ut till närmast berörda .. dvs de som ska utföra själva arbetet och ha kontakten med det krävande folket. Därefter är de förstnämnda ständigt sysselsatta med Kompletteringar och Nya Vägledningar som är resultatet av de felaktiga eller feltolkade tolkningarna av de ursprungliga Instruktionerna, Vägledningarna och Kompletteringarna.

"Det krävs goda byråkrater för att hålla en välorganiserad ineffektivitet igång" .. sa Henrik Tikkanen och jag skulle vilja tillägga att .. det också krävs MÅNGA byråkrater.

När det uppstår tveksamheter anlitas Konsulter som .. efter idogt utredningsarbete .. i sin tur kommer fram till att det behövs ytterligare kompetens eller annan kompetens, vilket betyder att fler människor engageras för att upplysa de som först anställdes och andra som ska ersätta dem som nu är fullt upptagna med att utreda vad som blev fel från början eller dem som för säkerhets skull arbetsbefrias och avlönas för att hålla sig borta för att inte ställa till med ytterligare förvirring.

Alla dessa utredningar genererar nya behov av beslut, som ibland är oförenliga med de ursprungliga, vilket gör att våra folkvalda måste fatta nya beslut och nya lagar som grundas på utredningar som utförts med hjälp av tjänstemän som kommer fram till slutsatser som när de väl når Organisationen måste tolkas, utredas och sammanfattas i nya Direktiv, Vägledningar och Kompletteringar.

"Vägledning för byråkrater;
1. Om du är ansvarig, överväg.
2. Om du hamnat i svårigheter, delegera.
3. Om du är i tvivel, mumla."

Under tiden måste folket använda sig av landets rättsväsende för att få utrett vad som är deras ursprungliga rättigheter, vilket kan ge skiftande resultat men där det första resultatet som når Högsta Instans .. även om det är en ren missuppfattning grundat på Tolkningar och Kompletteringar .. blir vägledande och behöver en ny lagstiftning för att ogiltigförklaras. Under tiden blir missuppfattningen en grundsten i det uppdrag som för länge sedan förlorat kontakten med det uppdrag som skulle ligga till grunden för det skyddsnät som folket betalade för och valde sina folkvalda till att forma.

När folket sedan ser att det de trodde var en tillgång och en rättighet har förvandlats till ett självändamål för aktörerna i en allt mer svällande byråkrati, blir de med all rätt upprörda och ställer krav ..

.. vilket medför att de folkvalda utser ett antal människor, som i sin tur anlitar en större grupp tjänstemän, för att utreda var problemen har uppstått. Därefter anställs Strateger som ska utforma strategier för att få det som inte fungerar att framstå i en så fördelaktig dager som möjligt och Konsulter som kan informera de anställda om de nya strategierna och nya chefer och tjänstemän som kan administrera det som alla ovan nämnda har kommit fram till.

Ur allt detta reser sig ofta en Ny Organisation eller Privata Alternativ som tar hand om alla som inte längre passar in i den ursprungliga Organisationen som nu är så upptagen med det interna arbetet att det varken finns tid eller pengar kvar till de människor som de från början var satta till att ge hjälp och stöd.

Det är inte ovanligt att det höjs röster för att begränsa landets allt mer svällande byråkrati .. men är det så klokt??

Tänk efter!!!

Är inte risken överhängande att det resulterar i ett stort antal statsanställda som gör en utredning med hjälp av ett större antal tjänstemän som tar fram det material som ska ligga till grund för de beslut som våra folkvalda ska fatta??

Beslut som kräver en Organisation som ska genomföra, tolka och verkställa dem med hjälp av ett större antal ... osv???

"Kom ihåg att formuläret mot blankettraseriet ska ifyllas i fem exemplar" och "glöm inte att ta en kopia av varje dokument som rensas bort från arkivet"!!!!!!!!!SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DN, Expr., Expr., AB, AB

1 kommentar:

  1. Kusinen från landet27/2/11 12:17

    Nu går det runt i huvudet för mig! Dessvärre är jag rädd att du har bara alltför rätt.

    SvaraRadera